Vivekanand Shikshak Prashikshan Mahavidhyalay

Gram. Suroth,Tehsil. Hindaun City, Dist. Karauli, Rajasthan

Phone Number :- +91-7469-250743
Mobile:- +91-94133-81422 , 94143-94633
E-mail :- vivekanandcollege1@gmail.com
Website :- www.vspmsuroth.org